Bonne nouvelle : 57 % des Français sont heureux !

Moroses, les Français ? Selon un récent sondage, ils sont quand même 57 % à se déclarer « heureux ». Zoom sur une info feel good.

Enfin une bonne nouvelle ! Selon un récent sondage OnePoll pour la marque lastminute.com (mené auprès de 14 000 adultes en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas et en Irlande entre décembre 2017 et janvier 2018), 57 % des Français se déclarent « heureux »… Tout simplement.

Le bonheur, c’est visiblement une question de géographie : les chiffres révèlent ainsi que ce sont les habitants des régions Grand Est (62 %), PACA (61 %) et de l’Ile-de-France (61 %) qui sont les plus happy. Qui a dit que le soleil était indispensable au bien-être ? Pour démentir ce préjugé tenace, 10 % des Franciliens et 11 % des Normands reconnaissent même être « très heureux » au quotidien. Sourire sous la pluie, toute une philosophie !

Les vacances, la famille et les amis : les clés du bonheur

Sans grande surprise, tous les sondés (ou presque) s’accordent pour dire que le facteur n°1 du bonheur, ce sont les vacances : 44 % des Français les attendent avec impatience. Sur le podium arrivent ensuite la famille, les amis et – forcément – l’amour

Pourtant, ici aussi, on observe quand même quelques disparités régionales : 58 % des habitants de la région Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes notent l’importance de la santé et les Corses, celle de l’argent (33 %) et du sexe (17 %)… Cliché, vous avez dit « cliché » ?

Comment être plus heureux ? Pour 37 % des adultes interrogés, il faudrait gagner au Loto. Pour d’autres, il faudrait voyager plus souvent : un souhait partagé par 16 % des habitants des régions Bourgogne Franche Comté et PACA, 13 % des habitants de la Bretagne et 12 % des habitants de la Nouvelle Aquitaine. Hop, on fait les valises !

Source : communiqué de presse lastminute.com

À lire :

Les aliments qui rendent heureux !

Transpirer rendrait plus heureux ?

5 astuces de psychologie positive pour être plus heureux

Source
+ news
Author:

www.mafibromavie.com #news #info #fibromialgie #fibromyalgie #fibromialgia #Fibromyalgia #fibro #fibrowarrior #vie #vida #life #health #santé #salud #follow

Advertisements

Rechtbanken hebben bevestigd dat fibromyalgie de reden is voor permanente invaliditeit

Sociale kamer van het TSJ Catalonië gehouden in een recent arrest, S 1403/2015 24 februari (Rec. Suplicación 6239/2014), fibromyalgie en chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) is een grond voor het verklaren van een “blijvende invaliditeit”

De verklaring heeft betrekking op het geval van een vrouw die chemische industrie, die de meeste terugkerende depressie met psychotische symptomen zonder zwaartekracht, nekpijn en degeneratieve proces heeft geleden zonder tussenkomst van de wortel, Fibromyalgie en CVS

In zijn beslissing benadrukt het Hooggerechtshof van Catalonië de  consistente jurisprudentie  over de definitie van handicap LGSS, waarin staat dat “de beoordeling van blijvende invaliditeit voornamelijk moet worden uitgevoerd als reactie op functionele beperkingen. lijden van werknemers. ”

In het huis,  moet de handicap worden begrepen  als het verlies van het vermogen van ernstige anatomische of functionele reducties die verminderen of afschaffen van de mogelijkheid om te werken, en zonder remmen van de indeling van de mogelijkheid van het herstellen van het werk capaciteit wanneer de deze onzekere of zeer lange termijn.

Met andere woorden, niet alleen mag niet worden alleen erkend wanneer het fysiek onmogelijk is voor een professionele baan, maar nog steeds de mogelijkheid om een ​​activiteit uit te voeren om dit niet te doen met een minimale efficiëntie als de uitvoering van een werk, zelfs zo simpel, vereist planning, vereisten voor beweging en interactie, evenals zorg en aandacht.

In het geval, de ziekte van de patiënt te worden  Als een beeld  dat “voorkomt dat de goede uitvoering van alle soorten van werk, met inbegrip van sedentaire taken en zacht karakter dat niet de uitvoering van bijzonder intense fysieke inspanning vereisen. ”

“Op dit moment wordt beïnvloed door de ernstige ernst van de aandoening die optreedt met voldoende intensiteit om uw vermogen te annuleren om te werken, om die worden toegevoegd andere degeneratieve ziekten,” de beslissing.

De kandidaat heeft een herhalende majeure depressie zonder psychotische symptomen ernstige aard, pijn in de nek en degeneratieve proces zonder de betrokkenheid van de wortel, fibromyalgie en CFS.

Daarom werd de omverwerpregel van TSJC verplaatst door het National Institute of Social Security (INSS) tegen de beslissing die de Labour Court 1 Girona in 2013 al had gemaakt.

de IPA-situatie van een sociaal opvoeder met fibromyalgie en CVS

De Sociale Kamer van het Hooggerechtshof van Catalonië, in het vonnis nr. 1403/2015 van 24 februari (Rec 6239/2014), zei ook de situatie IPA voor al het werk van een sociaal opvoeder met fibromyalgie en chronisch vermoeidheidssyndroom, dat het oordeel van de Labour Court bevestigt en het beroep van het National Institute of Social Insurance verwierp.

betaalde diensten van werknemers die hebben geleden educadora- zeer geavanceerde fibromyalgie en chronisch vermoeidheidssyndroom, graad III, met een chronische depressieve stoornis, mild cognitive impairment en antevenido carpaal tunnel syndroom en andere ziekten.

Denk aan het Huis en door de ernst van fibromyalgie en chronische vermoeidheid, leed mate, moet worden erkend dat, ondanks de vaardigheden om een activiteit te doen,  heeft geen echte autoriteit het werk uit te voeren  met een aantal effectiviteit.

Het is omstandigheden die intense pijn, ernstige schade aan de productiecapaciteit in termen van prestaties, capaciteit en efficiency te veroorzaken, en zonder de mogelijkheid om licht werk verrichten is gewoon niet het geval te weerleggen het uitschakelen van gewaardeerd permanent en absoluut voorbeeld.

In LGSS Terug naar permanente invaliditeitsaanpassing is belangrijke jurisprudentie die verantwoordelijk was voor het aantonen dat een  dergelijke  mate van beperking niet alleen moet worden erkend als het fysiek onmogelijk is  voor een professionele baan,  maar ook wanneer, met behoud van de nodige vaardigheden om elke activiteit uit te voeren, moet dit met minimale efficiëntie doen  , omdat de uitvoering van elk werk, hoewel eenvoudig, programmeringsvereisten, beweging en interactie vereist, evenals zorg en aandacht.

Onder invaliditeit  moet worden verstaan ​​het verlies van het vermogen van ernstige anatomische of functionele verminderingen  die het vermogen om te werken verminderen of afschaffen  , en zonder de classificatie te belemmeren van het vermogen om het werkvermogen te herstellen wanneer het aanwezig is als onzeker of zeer lang term

Source
+ news
Author: admin

www.mafibromavie.com #news #info #fibromialgie #fibromyalgie #fibromialgia #Fibromyalgia #fibro #fibrowarrior #vie #vida #life #health #santé #salud #follow

Courts have confirmed that fibromyalgia is the reason for declaring permanent disability

Social Chamber of Catalonia TSJ held in a recent judgment, S 1403/2015 of February 24 (Rec. Suplicación 6239/2014), Fibromyalgia and Chronic Fatigue Syndrome (CFS) is grounds for declaring a “permanent disability”

The statement refers to a case of a female chemical industry operating, who suffered from the most recurrent depression have psychotic symptoms, without the seriousness, neck pain and degenerative process without the involvement of the root, the Fibromyalgia and CFS

In its decision, the Supreme Court of Catalonia emphasizes the  consistent case law on the definition of disability LGSS on, which states that “the assessment of permanent disability should be made in response mainly to functional limitations. suffering of employees. ”

For the Board,  disability must be understood  as the loss of the capacity for severe anatomical or functional reductions that reduce or abolish the ability to work, and without inhibiting the classification of the ability to recover work capacity when it is present also uncertain or very long-term.

In other words, not only should not be counted when it is physically impossible for a professional job, but also still keep the abilities to perform any activity not to do it with minimal efficiency as the performance of any work even so simple, requires planning, the demands of movement and interaction, as well as care and attention.

In the case, the patient’s illness to become  an image  that “prevents the proper performance of all types of work, including sedentary tasks and gentle nature that do not require the performance of particularly intense physical exertion. ”

“At present is affected by the seriousness of the disorder that occurs with sufficient intensity to cancel your ability to work, to which are added other degenerative diseases,” the decision.

The candidate has recurrent major depression with no serious psychotic symptoms, neck pain and degenerative process without the involvement of the root, fibromyalgia and SCF.

Therefore, the overthrow rule of TSJC moved by the National Institute of Social Security (INSS) against the decision already rendered the Labor Court 1 Girona in 2013.

the IPA situation of a social educator with fibromyalgia and CFS

The Social Chamber of the Supreme Court of Catalonia, in the judgment n ° 1403/2015 of February 24 (Rec 6239/2014), also said the situation IPA for all the work of a social educator with fibromyalgia and chronic fatigue syndrome, which confirms the judgment of the Labor Court and dismissed the appeal filed by the National Institute of Social Insurance.

services to paid employees who have suffered very advanced educadora-fibromyalgia and chronic fatigue syndrome, stage III, with chronic depressive disorder, mild cognitive impairment and antevenido carpal tunnel syndrome and other diseases.

Consider the House and that by the severity of fibromyalgia and chronic fatigue, the degree suffered, it must be recognized that, despite the skills required to do an activity,  has no real authority to perform the work  with any effectiveness.

It is the conditions of intense pain that cause, seriously affect the production capacity in terms of performance, ability and efficiency, and without being able to perform light work is simply not to refute the situation disabling in consideration appreciated permanent and absolute example.

In LGSS Back to permanent disability adjustment is important case law that was responsible for pointing outthat  such  degree of disability should not be recognized only if it is physically impossible  for a professional job,  but also when, keeping the necessary skills to carry out any activity, has to do it with minimal efficiency  , since the performance of any work, although simple, requires programming requirements, movement and interaction, as well as care and attention.

Disability  must be understood as the loss of the ability of severe anatomical or functional reductions  that reduce or abolish the ability to work  , and without inhibiting the classification of the ability to recover work ability when it is present as uncertain or very long term

Source
+ news
Author: admin

www.mafibromavie.com #news #info #fibromialgie #fibromyalgie #fibromialgia #Fibromyalgia #fibro #fibrowarrior #vie #vida #life #health #santé #salud #follow

Parte superior 3 deficiencias de nutrientes en la fibromialgia

In recent months, a researcher from the Faculty of Pharmacy, University of Barcelona, penned a paper regarding the close relation between nutritional deficiency and its direct impact on fibromyalgia. Nutritional deficiencies are very common in fibromyalgia patients and they are speculated to contribute to various symptoms of fibromyalgia. Although there is no cure for this illness, he states that eating a healthy diet and meeting daily nutritional requirements is essential to improving fibromyalgia symptoms.

Here are the top 3 nutrients which most fibromyalgia patients lack…

 

Vitamina B12

Este componente es vital para la eritropoyesis, es decir, la fabricación de células rojas de la sangre, mejorando las vías nerviosas, y aumentar la síntesis de ADN y ácido fólico necesario para el metabolismo. Las personas con fibromialgia generalmente tienen un bajo nivel B-12, que se manifiesta en forma de una frágil sistema inmunológico, entumecimiento y hormigueo, y cansancio excesivo. Usted tiene que tomar suficientes B-12 suplementos nutricionales, sublingual B-12 debajo de la lengua, o inyecciones con B-12 en ellos. Idealmente, las inyecciones insertados directamente en los músculos una vez a la semana en un intervalo de 6 semanas se recomienda.

 

Magnesio

El magnesio es el mineral más abundante en nuestro cuerpo y está implicado en la actividad química 300 cuerpo. Más de veinte por ciento del contenido total de magnesio en nuestro cuerpo se almacena en los tejidos musculares. Por lo tanto, es un mineral vital que apoya nuestra músculos, la producción de energía y la salud general. Cuando el nivel de magnesio intracelular es baja, se produce síntomas similares a la fibromialgia como debilidad cuerpo, los músculos tensos y rígidos, espasmos musculares y el dolor, bajos niveles de energía y fatiga. también El magnesio es necesario para la conversión de 5-HTP en serotonina, un estado de ánimo y la hormona del sueño regular, que los pacientes con fibromialgia carecen también. Para aumentar los niveles de magnesio, suplementos naturales pueden ser administrados, o también podrían tomar glicinato de magnesio que ayuda al músculo para hacer más energía, ya que contiene ácido málico.

 

Vitamina D

La falta de luz solar adecuada conduce a una deficiencia de vitamina D (vitamina D3), lo que empeora las condiciones de los pacientes que sufren de fibromialgia. Esto no sólo causa la fatiga y el dolor, pero a menudo conduce a cambios de humor, ansiedad y depresión. Esta vitamina ayuda a mantener una buena salud de los huesos y los dientes, fortalecer el sistema inmunológico, mantener los niveles de insulina bajo control para la gestión de la diabetes, y promover la salud del sistema cardiovascular, el cerebro y el sistema nervioso. Algunos investigadores dirigido por el Dr. Florian Wepner, del Hospital Ortopédico de Viena Speising, encontraron que las personas que sufren de dolor crónico y fatiga debido a la fibromialgia pueden experimentar alivio del dolor a través de suplementos de vitamina D. Este componente no está presente en grandes cantidades, por lo que se sugiere que se obtiene una buena cantidad de luz solar cada día. Sin embargo,

 

 

 

admin

Parte superior 3 deficiencias de nutrientes en la fibromialgia


www.mafibromavie.com #news #info #fibromialgie #fibromyalgie #fibromialgia #Fibromyalgia #fibro #fibrowarrior #vie #vida #life #health #santé #salud #follow

Thinking Negatively Can Make Fibromyalgia Symptoms Worse

A recent study has found that negative thoughts can increase stress and in turn, make fibromyalgia symptoms worse.

MORE: Fibromyalgia patients talk about how they manage their fibro pain

Rumination is thought to affect a person’s ability to cope and approach life with optimism. Fibromyalgia patients suffer from symptoms such as chronic pain, severe fatigue and brain fog, symptoms which are made worse when the person chooses to focus on negative thoughts.

The researchers involved in the study surveyed 98 women with fibromyalgia, asking them questions about various aspects of their mood including rumination, depression, coping, optimism, anxiety, and stress. They found that those who spent less time ruminating were generally less stressed and suffered from fewer of the physical symptoms associated with fibromyalgia. They concluded that if women were able to better control their negative thought processes then they would experience more relief of their fibro symptoms. Read more about this study here. 

MORE: Six tips to help reduce stress

Fibromyalgia News Today is strictly a news and information website about the disease. It does not provide medical advice, diagnosis or treatment. This content is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. Always seek the advice of your physician or another qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. Never disregard professional medical advice or delay in seeking it because of something you have read on this website.

The post Thinking Negatively Can Make Fibromyalgia Symptoms Worse appeared first on Fibromyalgia News Today.

Wendy Henderson
https://fibromyalgianewstoday.com/2018/01/11/thinking-negatively-can-make-fibromyalgia-symptoms-worse-2/
www.mafibromavie.com #news #info #health #fibromialgie #fibromyalgie #fibromialgia #Fibromyalgia #fibro #fibrowarrior #vie #vida #life #health #santé #salud #follow

Fibromyalgia is death disease

Image result for Fibromyalgia is death disease

Fibromyalgia

While there is a lot of ongoing speculation about what triggers fibromyalgia, its causes have yet to be definitively identified and confirmed. Recent research has generally found that fibromyalgia is most likely a result of what scientists call central sensitization, or unusual responses in the nervous system with regard to pain perception.

 

 

Fibromyalgia’s Biochemical Triggers

“The [current] consensus is that fibromyalgia is not a problem with the muscles, joints, or tendons, but rather a problem with the central nervous system,” says Dr. Bruce Solitar, clinical associate professor of medicine in the division of rheumatology at NYU Medical Center/Hospital for Joint Diseases in New York. While it’s easy to think that pain felt by someone who has experienced no physical damage to the body might be categorized as purely psychosomatic, the sensations that a fibromyalgia patient experiences are as real as any other pain.

This was clearly demonstrated when researchers did MRI imaging of patients with fibromyalgia. When they pressed on certain areas of the participants’ bodies, they found dramatically increased activity in the pain center of the brain. One theory attributes this phenomenon to an increased release of substance P, the chemical that activates nerves when there is a painful stimulus. “In fibromyalgia patients, substance P is being released even in the absence of a painful stimulus. And there seems to be an amplified release when there is a painful stimulus,” explains Dr. Solitar. In addition, the brain’s regulatory effect, which sends “down signals” to turn off pain, also appears to be abnormal in people with fibromyalgia — so when a painful stimulus does occur, it gets amplified rather than dampened.
Fibromyalgia’s Physical and Emotional Triggers

So what causes the nervous system to malfunction in such a way? Scientists aren’t sure, but a number of conditions have been linked to the development of fibromyalgia. These include:

Infection. The Epstein-Barr virus, and the viruses that cause influenza, and hepatitis B and C have all been implicated in the development of fibromyalgia. “These viruses may have [long-term] effects on the immune system. It’s also possible that viral particles attach to glial cells, which are cells within the brain that affect neurotransmission [and influence the pain response],” says Dr. Solitar. Additionally, there is a well-established connection between Lyme disease (caused by a bacteria called Borrelia burgdorferi) and fibromyalgia: Some patients who have been treated for Lyme — and ostensibly recover from it — continue to experience the unusually high frequency of unprovoked pain that characterizes fibromyalgia.

Trauma. Sometimes the development of fibromyalgia is linked to physical injury, especially in the upper (cervical) spine. In other cases, it’s associated with great emotional stress, like the death of a family member or the loss of a job. The possible link between these unrelated types of trauma is the neurohormonal change that both physical injury and emotional stress can trigger. Psychological processes can change — and can be changed by — alterations in the function of hormone-regulating centers like the hypothalamus and the pituitary and adrenal glands, which in turn can affect the nervous system.

Fibromyalgia’s Other Common Threads

“Fibromyalgia has been associated with all age groups, though women between the ages of 30 and 50 have a higher incidence of the disease,” says Dr. Solitar. While this increased prevalence among younger females suggests a hormonal connection, he says it’s also possible that it’s related to diagnosis. “Women tend to [naturally] be more tender [or sensitive to pain] than men, so if you base your diagnosis on tender points, you’re likely to diagnose more women with fibromyalgia than men.”

Also, fibromyalgia often develops in multiple members of the same family, although it’s not clear if this is the result of genetic or environmental effects. “Family members of people with fibromyalgia seem to be more tender than others,” says Dr. Solitar, “but there isn’t a lot of conclusive genetic research out there.”

In many cases, why fibromyalgia strikes is still largely unknown. “For a lot of patients, we don’t come up with a good explanation for the development of fibromyalgia,” Dr. Solitar notes. “We all get exposed to stress regularly. And while trauma and infections do seem to be a common [fibromyalgia] theme, there are a lot of people who just slowly develop a sense of feeling poorly.”

and its varying array of symptoms often baffle patients and physicians alike. There is still no widely accepted diagnostic blood test or biomarker for the disease, even though sufferers report life-altering physical limitations. Now, new research at the University of Michigan is linking the broad range of fibromyalgia symptoms to a brain molecule called glutamate, opening the door to new treatment options and more precise methods of diagnostic testing.

Fibromyalgia: New Evidence May Help With Diagnosis
Symptoms of fibromyalgia run the gamut from extreme fatigue and flulike body aches to digestive ills and migraine headaches. Due to the absence of a specific quantitative or qualitative test, however, physicians have long been forced to rely on a patient’s self-report to help diagnose this elusive condition. For this reason, some doctors didn’t take the malady seriously.

Groundbreaking research done in 2002 by Daniel Clauw, M.D., professor of medicine and associate dean at the University of Michigan Medical School, provided the first solid biological and physical evidence that fibromyalgia patients really felt intense pain when they said they did. A form of brain imaging called a functional MRI (fMRI) showed that those with fibromyalgia were much more sensitive to pain than those in a control group; similar levels of pain also caused different areas of the brain to light up on the scans of the FM group than those of the control group.
Image result for Fibromyalgia is death disease
The widespread nature of the chronic pain associated with fibromyalgia — pain not specific to any one group of muscles or joints — is currently under investigation. “Most physicians believed fibromyalgia was a peripheral issue, involving the muscles and joints, because that’s what patients experienced and reported,” says Richard Harris, Ph.D., research investigator in the Department of Internal Medicine’s Rheumatology division at the University of Michigan Medical School, as well as a researcher at the university’s Chronic Pain and Fatigue Research Center; and a colleague of Dr. Clauw. “Findings from our new research suggest that fibromyalgia may be more of a central nervous system condition. This makes it harder for critics to explain away the findings—patients can’t fake an MRI test result.”

Fibromyalia: Glutamate Linked to Pain
Dr. Harris and other University of Michigan researchers found that pain levels in fibromyalgia patients correlated positively with the levels of glutamate, an amino acid and neurotransmitter (brain chemical) responsible for stimulating nerve cells. “When patients were given treatments designed to reduce their pain, glutamate levels went down in a corresponding way,” Harris explains.

Earlier research showed a link between activity in a part of the brain called the insula (insular cortex) and pain in fibromyalgia sufferers. The insula region is also involved with stimuli from muscles and skin in addition to internal sensations like those from the bowel. This association may help explain the higher incidence of digestive problems, such as irritable bowel syndrome, in fibromyalgia. Other fibromyalgia-associated conditions, such as anxiety and migraine headaches, may also be linked to the central nervous system’s involvement, according to Andrew Holman, M.D., rheumatologist and assistant clinical professor of medicine at the University of Washington.

Fibromyalgia: Research Leads to New Medications
New medications are now available for use in treating fibromyalgiasymptoms thanks to this research. “The Food and Drug Administration recently approved pregabalin (Lyrica) and duloxetine (Cymbalta), two medications that both work centrally, as a direct result of the new research,” says Dr. Holman. “Fibromyalgia has its own process, but the problems of the autonomic nervous system that cause Stage 4 sleep deprivation [a symptom of fibromyalgia] originate in the same areas of the brain that are responsible for such issues as bowel motility [which relates to IBS] and the basic fight or flight syndrome [which relates to anxiety symptoms].”

Although these findings validate many of the more subtle symptoms experienced by fibromyalgia patients, more research is needed before fMRI scan testing becomes part of a routine diagnosis, says Harris. Until then, Harris stresses the importance of being aware of your symptoms and managing them appropriately. “Fibromyalgia is not one of those conditions where you can do one thing and then you’re done,” he notes. “It’s a matter of managing symptoms through a multifaceted approach.”

  • MedicaFibromyalgia tions

The precise causes of fibromyalgia remain a matter of speculation, so today’s treatments, even those approved by the FDA, are non-specific at best. Many pharmaceutical options, however, are available for treating fibromyalgia’s diverse symptoms, which can range from muscle pain and sleep problems to depression and anxiety.

To date, the antidepressants duloxetine (Cymbalta) and milnacipran (Savella), and pregabalin (Lyrica), an antiseizure medication that’s also used for certain types of pain, are the only prescription medications approved by the FDA specifically for the treatment of fibromyalgia. But doctors employ many other drugs, approved for related conditions, to treat specific symptoms of fibromyalgia. Many of these medications address more than one fibromyalgia-associated problem. As with all drugs, many of the medications listed here have significant side effects and interactions. You should discuss any medicines you are prescribed with your doctor and your pharmacist before taking them. This will help you know what to expect and when you need to report a problem or look for a substitute drug.

Pain relief and improved sleep are the primary goals of fibromyalgia treatment and medications, but doctors also prescribe various drugs to treat depression and fatigue.
The following medications are commonly used in the treatment of fibromyalgia.

Pain relievers
Most over-the-counter analgesics don’t work very well for fibromyalgia, because the disorder doesn’t involve much inflammation. Prescription opioids and localized injections can sometimes be helpful, depending on the specific symptoms.

  • OTC analgesics. Tylenol (acetaminophen) and nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) like ibuprofen (Advil, Motrin) and naproxen (Aleve, Anaprox) may help in some patients. However, they are generally recommended for patients experiencing peripheral pain syndrome (involving muscles and connective tissue and/or the peripheral nervous system as opposed to fibromyalgia, which is a disorder of the central nervous system) in addition to fibromyalgia.
  • Opioid therapies. Some relief of pain has been reported with opiates such as tramadol (Ultram), and with the combination of tramadol and acetaminophen (Utracet)— both of which may also relieve sleep problems. While effective for acute severe pain, opioids such as hydrocodone/acetaminophen (Vicodin), propoxyphene/acetaminophen (Darvocet), oxycodone/ acetaminophen (Percocet), and oxycodone (OxyContin) don’t work as well on long-tem chronic pain, generally speaking. Additionally, they carry the risk of addiction and have been linked to other side effects — for example, increasing the body’s sensitivity to pain, as well as to drowsiness and constipation.
  • Trigger point injections. Injections of local anesthetics (such as lidocaine and procaine) and/or cortisone (a steroid medication) may help treat painful muscles, tendons, or ligaments and break cycles of pain and muscle spasm.

Antidepressants
These medications help regulate certain chemicals in the brain, called neurotransmitters, that are implicated in various fibromyalgia symptoms, including muscle pain, sleep problems, and fatigue. To achieve the best results, they are sometimes used in combination. Those commonly prescribed include:

  • Tricyclic antidepressants. Amitriptyline (Elavil, Endep), nortriptyline (Pamelor), and doxepin (Sinequan) as well as the tetracyclic antidepressant trazodone (Desyrel), increase the levels of norepinephrine and serotonin, brain neurotransmitters that affect pain signals and depression, and often have a sedative, sleep-inducing effect.
  • Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). Included in this group are citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetine (Prozac), sertraline (Zoloft), fluvoxamine (Luvox), and paroxetine (Paxil).
  • Selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SSNRIs). This newer class of antidepressants, also known as dual uptake inhibitors, helps regulate the neurotransmitters serotonin and norepinephrine. They include venlafaxine (Effexor), desvenlafaxine (Pristiq), duloxetine (Cymbalta), and Savella (milnacipran).

Muscle relaxants
Medications such as cyclobenzaprine (Flexeril, Cycloflex, and Flexiban), carisoprodol (Soma), and methocarbamol (Skelex) are often prescribed to treat painful muscle spasms; they are usually used for short-term relief.

Anticonvulsants
This class of drugs is used for fibromyalgia because these medications also help treat neuropathic pain, which occurs when nerves are overexcited and need to be desensitized. Drugs in this category include pregabalin (Lyrica), as well as carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, and Tegretol-XR) and gabapentin (Gabarone, Neurontin).

Sedatives/Hypnotics
Restful sleep is critical for easing the symptoms of fibromyalgia. If other medications (specifically, muscle relaxants and antidepressants) are not effective, doctors may prescribe short-term sleep aids such as zolpidem (Ambien), zaleplon (Sonata), and eszopiclone (Lunesta), which work by slowing brain activity to permit sleep. Such medications often lose their effectiveness over the long term, however.

Stimulants
Some doctors are now prescribing medications used for attention deficit hyperactivity disorder, such as methylphenidate (Ritalin), dextroamphetamine sulfate (Dexedrine), and modafinil (Provigil) to ease symptoms of fatigue and “brain fog” (difficulty thinking and concentrating) that patients with fibromyalgia often experience.

On the horizon
Among new medications being researched for the treatment of fibromyalgia is sodium oxybate (Xyrem), also known as GHB. This central nervous system depressant is currently approved for the treatment of narcolepsy, but has shown promise for pain relief and improved functioning in patients with fibromyalgia. An application for approval was submitted to the FDA on December 15, 2009.

Finally, in addition to prescription medications, doctors often recommend thatother pain management therapies be explored. Among the most effective are therapeutic massage and myofascial release therapy, a specialized technique used to ease tension in the body, which can help relieve muscle discomfort and reduce spasms.

admin

Fibromyalgia is death disease


www.mafibromavie.com #news #info #fibromialgie #fibromyalgie #fibromialgia #Fibromyalgia #fibro #fibrowarrior #vie #vida #life #health #santé #salud #follow

Powered by WPeMatico